Struktura informací o subjektu

 

1. Název. Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení. Důvod a způsob založení povinnného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura. Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení. Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1. Kontaktní poštovní adresa. Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu. Adresa všech úřadoven (pracovišť), povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
4.3. Úřední hodiny. Úřední hodiny všech úřadoven (pracoviť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4. Telefoní čísla. Telefoní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.5. Čísla faxu. Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.6. Adresa internetové stránky. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu a hypertextovým odkazem.
4.7. Adresa e-podatelny. Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovýmo odkazy.
4.8. Další elektronické adresy. Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků poviného subjektu.
5. Případné platby lze poukázat. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
6. . Identifikační číslo povinného subjektu.
7. DIČ. Daňové identifikační číslo povinného subjektu.
8. Dokumenty.
8.1. Seznam hlavních dokumentů. Seznam hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2. Rozpočet. Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. (2013)
9. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podmět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinostech osob.
11. Opravné prostředky. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinostech osob, a to včetně vysloveného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
12. Formuláře. Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.
13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací. Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
14. Předpisy -
14.1. Nejdůležitější používané předpisy. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
14.2. Vydané právní předpisy. Přehled právních předpisů vydaných v rámcivěcné působnosti i povinného subjektu.
15. Úhrady za poskytování informací -
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o vyši úhrad za poskytnutí informací. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
16. Licenční smlouvy -
16.1. Vzory licenčních smluv. Vzory ličenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2. Výhradní licence. Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podlem podle § 14a odst. 4 zákona.
17. Organizační opatření o ochranně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021 (2020, 2019. 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012) Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
© Lesy a parky Trutnov s.r.o. 2010